Продукти в количката

Защита на личните данни


Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА DSTOYKOVA.COM


Защитата на личните данни е от голямо значение за Dstoykova.com и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание на сайта ни Dstoykova.com както и след уведомяване на потребителите на сайт чрез email.

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е наш клиент. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при предоставяне на услугите ни, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на лични данни.


КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

1. Името и адреса ни – Арт галерия Д. Стойкова, уеб сайт Dstoykova.com, адрес за кореспонденция с галерията: София, ул Цар Асен 61, мобилен: +359 886687280, e-mail: danielastoykova@abv.bg

Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги.

1.Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме?

В зависимост от конкретните цели Dstoykova.com обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им.


1.1 Категории данни

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на Dstoykova.com и клиента:

*две имена, адрес, телефон и адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочени от

Вас лица за контакт;

*данни, събирани при плащане, направено към Dstoykova.com

Б) Данни, изготвени и генерирани от Dstoykova.com, в процеса на предоставяне на услугите/стоките:

*номер на поръчка, клиентски номер и др. подобни;

*данни, необходими за изготвяне на фактури, стойност на ползваните услуги; информация за начин на плащане, извършени и дължими плащания; информация за промени в ползването на услугите, ограничения и възстановяване на услугите;

*IP адрес при посещение на уебсайта ни;


1.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

А) Обработване на данните, което е необходимо за изпълнение на поръчката. Dstoykova.com обработва данните Ви за следните цели:

*Идентифициране на клиент при поръчка направена в онлайн магазина ни Dstoykova.com или на телефоните на за връзка.

*Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията във връзка с предоставяни услуги във връзка с поръчката;

*Изпращане на куриерска пратка с поръчаните стоки;

*Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни;

*Плащане на поръчки, разсрочване, на дължими суми;

Б) Изпращане на маркетингови съобщения при получаване на изрично съгласие за това от страна на потребителя:

*Предоставяне на информация за нови продукти и актуални предложения;

*Предоставяне на информация за промоции, игри и събития, организирани от Dstoykova.com

В) В изпълнение на свои законови задължения, Dstoykova.com обработва данните Ви за следните цели:

*Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

*Издаване на фактури;

*За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;


2. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни?
2.1. Обработващи лични данни – лица, които въз основа на поръчка обработват личните Ви данни от името на Dstoykova.com или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни, биха могли да бъдат:

*Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на поръчката.

*Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

2.2. Други администратори на лични данни, на които Dstoykova.com предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име:

*Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Dstoykova.com предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

За осигуряване на адекватна защита на данните на своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

3. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

*Личните данни, запазени при регистрация на активни (регистрирани) потребители на сайта се съхраняват до прекратяване на регистрацията от страна на потребителя;

*Личните данни, запазени при получаване на съгласие за изпращане на маркетингови съобщения се съхраняват до оттегляне на съгласието от страна на потребителя.

*Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на поръчка се съхраняват за срока до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните;

*Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемно-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане,освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

* Dstoykova.com може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел

-изготвяне на статистически справки за работата на онлайн магазина;

- защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/връщане на поръчка, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;


4. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от Dstoykova.com?

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права: *4.1. Право на достъп: да получите достъп до личните Ви данни и информация, свързана с тях.

*4.2. Право на заличаване коригиране: да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на законодателството;

*4.3. Право на възражение: да възразите пред Dstoykova.com по всяко време срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

*4.4. Право на оттегляне: да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни,но само когато обработването им се основава единствено на Вашето съгласие (важи и за получаването на маркетингови съобщения).

*4.5 Право на жалба: да подадете жалба до КЗЛД, ако считате, че правата са Ви засегнати;

Как можете да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на danielastoykova@abv.bg


5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Dstoykova.com и какви са последиците от това:

За да приемем и изпълним вашите поръчки в съответствие с законовите ни задължения, Dstoykova.com се нуждае от определени данни. Непредоставянето на следните данни възпрепятства възможността Dstoykova.com да обработи и достави Вашите поръчки:

*две имена, адрес, телефон и адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочени от Вас лица за контакт;

*данни, събирани при плащане, направено към Dstoykova.com


6. Политика за „бисквитките“.

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“(cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите. Сайтът може да използва една или няколко от следните видове бисквитки, в зависимост от тяхната степен на необходимост:

*Системно необходими бисквитки - Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

*Бисквитки за функционалност- Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

*Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама- Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics.

Деактивиране на бисквитки Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.


7.Линкове

Сайтът може да включва линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.


8. Актуализиране на нашата Политика за поверителност

Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.


Плащания, които се приемат в сайта dstoykova.com

    Плащане по банков път
    Плащане чрез наложен платеж с опция преглед, директно на куриера.
    Плащане с дебитна/ кредитна карта посредством V-pos.

При плащане с карта:

     Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa, Mastеrcard и bCard.
    Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
    От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 8000 лв .
    Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
    При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.